Sivustoa ja sisältöä päivitetään. Uutta sisältöä julkaistaan vuonna 2021.

Järven tilan parantaminen

Avustukset vesistön ja vesiympäristön tilaa ja käyttöä sekä tulvariskien hallintaa parantaviin hankkeisiin

Avustukset vesistön ja vesiympäristön tilaa ja käyttöä sekä tulvariskien hallintaa parantaviin hankkeisiin


Aika

2017 ja 2018.

Kokonaisrahoitus

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) voi myöntää avustuksia tätä varten maa- ja metsätalousministeriön sille myöntämien määrärahojen rajoissa. Vuosittain kullekin ELY-keskukselle määrärahaa on yleensä myönnetty joistakin kymmenistä tuhansista euroista enintään pariin sataan tuhanteen euroon.

Teemat/toimintalinjat

Vesien ja merenhoitoa voidaan edistää vesistön ja vesiympäristön tilaa ja käyttöä parantavilla hankkeilla. Esimerkiksi patojen kunnostushankkeissa voidaan edistää kalojen vaellusmahdollisuuksia. Myös tulvariskien hallintaa edistävissä hankkeissa voidaan toteuttaa vesien hyvän tilan saavuttamista ja ylläpitämistä edistäviä toimenpiteitä. Avustettavien hankkeiden on edistettävä valtioneuvoston asetuksessa 714/2015 (4 §) mainittuja tarkoituksia. Etusijalla ovat kyseisiä tarkoituksia monipuolisesti edistävät hankkeet. Avustuksia myönnettäessä noudatetaan myös valtionavustuslakia (668/2001).

Avustuksista kalataloushankkeisiin on oma rahoituskorttinsa.

Kenelle tarkoitettu

Avustusta voidaan myöntää oikeushenkilöille, kuten yrityksille, vesilain mukaisille yhteisöille tai rekisteröityneille yhdistyksille. Avustusta voidaan myöntää myös esimerkiksi vesialueen osakaskunnille, kalastuslain mukaisille kalatalousalueille ja kunnille.

Hankekohtainen minimi- ja maksimibudjetti

Avustukset ovat harkinnanvaraisia ja niitä voidaan myöntää käytettävissä olevien määrärahojen rajoissa.

Myönnettävän rahoituksen osuus hankkeesta

Avustuksen ja muun julkisen tuen osuus saa olla yhteensä enintään 50 % hyväksyttävistä kustannuksista. Osuus voi olla tätä suurempi valtioneuvoston asetuksessa 714/2015 (6 §) mainituilla perusteilla. Avustusta on kuitenkin yleensä myönnetty noin 30 % hyväksyttävistä kustannuksista.

Tarvittava kumppaneiden määrä (minimi-maksimi)

Avustus maksetaan hakijalle, jonka on vastattava hankkeesta. Avustettavassa hankkeessa voi olla hankkeesta vastaavan lisäksi yksi tai useampia kumppaneita, jotka toteuttavat hanketta.

Pääkumppanille esitetyt ehdot

Avustuksen saajan on kyettävä luotettavasti valvomaan avustuksen käyttöä, vastaamaan sen toteuttamisesta ja toteutuksen jälkeisistä velvoitteista sekä huolehtimaan hankkeella saatavan hyödyn säilymisestä.

Yritysten osallistuminen

  1. a) ei ole mahdollista
    X b) on mahdollista
    seuraavien ehtojen mukaisesti (lait ja asetukset/summat):

Avustusta voidaan myöntää yrityksille samoilla ehdoilla kuin muille tukikelpoisille toimijoille, jotka on mainittu edellä kohdassa ”Kenelle tarkoitettu”.

Ennakkorahoitus

X a) ei ole mahdollista
b) on mahdollista

Kuka myöntää

Hankkeen pääasiallisen toiminta-alueen ELY-keskus.

Hakuaika

ELY-keskus ilmoittaa haettavana olevista avustuksista. Hakuaika on ollut syksyllä loka-marraskuussa. Muina aikoina tulleet avustushakemukset käsitellään myös, mutta niiden osalta avustusta voidaan myöntää vain siinä tapauksessa, että ELY-keskuksen avustusmäärärahaa ei ole kokonaan sidottu varsinaisena hakuaikana toimitetuista avustushakemuksista tehtyjen avustuspäätösten maksatukseen.

Lisätietoja

Lisätietoja ELY-keskuksista haettavista avustuksista ja hakulomakkeita on ELY-keskusten verkkosivuilla:

Rahoitus ja avustukset – Ympäristövastuualue

OTA YHTEYTTÄ