Sivustoa ja sisältöä päivitetään. Uutta sisältöä julkaistaan vuonna 2021.

Pintavesien kuormituksen vähentäminen

Kestävää kasvua ja työtä 2014 – 2020, Suomen rakennerahasto-ohjelma (Euroopan aluekehitysrahaston, EAKR:n valtakunnallisesti ja alueellisesti jaettava rahoitus

Kestävää kasvua ja työtä 2014 – 2020, Suomen rakennerahasto-ohjelma (Euroopan aluekehitysrahaston, EAKR:n valtakunnallisesti ja alueellisesti jaettava rahoitus


Aika

2014–2020

Kokonaisrahoitus

716 milj.  euroa

Teemat/toimintalinjat

1 Pk-yritysten kilpailukyky (EAKR)

  • Uuden liiketoiminnan luominen
  • Pk-yritysten kannalta tärkeiden liikenne- ja logistiikkayhteyksien parantaminen (vain Itä- ja Pohjois-Suomessa)
  • Yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen
  • Pk-yritysten energiatehokkuuden edistäminen
  1. Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR)
  • Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta
  • Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen
  • Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen
  1. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus (ESR)
  • Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen
  • Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen
  • Työ- ja koulutusurien sukupuolenmukaisen eriytymisen lieventäminen
  1. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen (ESR)
  • Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen
  • Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen
  1. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta (ESR)
  • Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Kenelle tarkoitettu

Rahoitusta voivat hakea esimerkiksi oppilaitokset, erilaiset järjestöt, tutkimuslaitokset, kunnat, yritykset ja muut oikeuskelpoiset yhteisöt. Ohjelma-asiakirja määrittelee mahdolliset tuensaajat toimintalinjoittain. EAKR rahalla on rahoitettu lukuisia vesialan hankkeita, mm. kaivosvesien puhdistusratkaisuja, pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittamista, älykkäitä vesiprosesseja  ja monitorointia; toimintamallien luomista  happamuuden ym. riskien hallitsemiseksi turvetuotantoalueilla sekä vesistö- ja kalastusmatkailuhankkeita.

Hankekohtainen minimi- ja maksimibudjetti

Vaihtelee hausta riippuen.

Myönnettävän rahoituksen osuus hankkeesta

Vaihtelee hausta toiseen; yleensä omarahoitusta kuitenkin edellytetään.

Tarvittava kumppaneiden määrä (minimi-maksimi)

Voi olla useampia hakijoita/hanketoteuttajia. Ei alarajaa hankekoolle.

Pääkumppanille esitetyt ehdot

Vaihtelee hausta riippuen.

Yritysten osallistuminen

On mahdollista. Yritykset voivat osallistua hankkeisiin hakijoina tai osana yhteistyöverkostoa.

Ennakkorahoitus

Kuka myöntää

ELY-keskukset:  Pohjois-Pohjanmaa; Etelä-Savo, Keski-Suomi, Häme; yhdeksän maakuntien liittoa, TEKES, TEM ja STM.

Hakuaika

Hakuajat pääsääntöisesti 1.3. ja 1.10. mennessä, mutta kannattaa seurata hakuaikapäivityksiä Rakennerahastot.fi –sivustolla (linkki alla.)

Lisätietoja

www.rakennerahastot.fi

Hakuajat (valtakunnalliset ja alueelliset): http://www.rakennerahastot.fi/hakuajat#.WNBxdVWLSpr

 Julkinen hankerekisteri: www.eura2014.fi/rrtiepa

 

OTA YHTEYTTÄ