Pohjavesien kuormituksen vähentäminen

Pilaantuneiden maa-alueiden kokeiluhanke

Pilaantuneiden maa-alueiden kokeiluhanke


Aika

2016-2018

Kokonaisrahoitus

5,0 miljoonaa euroa.

Teemat/toimintalinjat

Kokeiluhankkeen tavoitteena on vauhdittaa pilaantuneiden maa-alueiden ja sitä kautta myös pohjavesien riskienhallintaan ja kunnostukseen liittyvien menetelmien ja toimintatapojen kehittämistä sekä edistää alalla toimivien cleantech-yritysten kilpailukykyä ja mahdollisuuksia kansainväliseen liiketoimintaan. Tavoitteen toteuttamiseksi kokeiluhanke edistää monipuolisten kokeilujen käynnistymistä:

  • myöntämällä rahoitusta kokeilutoimintaa tukevaan T&K toimintaan à T&K -haku
  • myöntämällä rahoitusta innovatiivisten ja vientiin tähtäävien kunnostusmenetelmien sekä kokonaisratkaisujen liiketoiminnan kehittämiseksi à Clean Soil -rahoitushaku
  • toteuttamalla kunnostushankkeita, joissa luodaan yrityksille edellytyksiä saada kotimaisia referenssejä innovaatioilleen à Demonstraatiohaku
  • viestimällä aktiivisesti kestävän riskienhallinnan ja kunnostuksen hyödyistä

Kokeiluhankeen tutkimus ja kehittämistoiminnan haku muodostaa alustan yritysvetoisten T&K -hankkeiden edistämiseksi. T&K -haussa rahoitettavien yrityshankkeiden tavoitteena tulee olla edistää pilaantuneiden maa-alueiden riskienhallintaa ja kunnostamista,sekä edistää alalla toimivien cleantech-yritysten kilpailukykyä ja mahdollisuuksia kansainväliseen liiketoimintaan. Pääpaino haussa on kokeilevalla tutkimisella ja kehittämisellä. Avoimen haun tavoitteena on tukea kokeiluja, joita koordinoimalla ja joista viestimällä voidaan lisätä kestävän riskienhallinnan osaamista ja kehittyneiden kunnostusmenetelmien laajamittaista käyttöönottoa. Haku on avoinna hanke-ehdotuksille 30.5.2018 saakka.

Clean Soil -ohjelmalla vauhditetaan pilaantuneiden maa-alueiden teknologioiden ja kokonaisratkaisuiden kehitystä. Näillä uusilla ratkaisuilla lisätään kansainvälisen liiketoiminnan kasvua ja kilpailuetua sekä edistetään kestävien riskienhallintaratkaisujen käyttöönottoa. Ohjelmassa on jatkuva haku, mutta hankkeiden on päätyttävä 31.12.2018

Kenelle tarkoitettu

Rahoitusta voivat hakea rekisteröidyt yhtiöt, elinkeinonharjoittajat, yliopistot, tutkimuslaitokset ja yhdistykset.

Hankekohtainen minimi- ja maksimibudjetti

Hankkeiden budjeteille ei ole asetettu minimi- tai maksimirajoja.

Myönnettävän rahoituksen osuus hankkeesta

Myönnettävän rahoituksen osuus vaihtelee riippuen rahoitusinstrumentista. T&K –haun rahoitusosuus voi olla mikrohankkeissa enintään 90 % hankkeen kokonaiskustannuksista ja suuremmissa hankkeissa (> 1 mEUR) enintään 200 000 euroa. Clean Soil rahoitus tutkimusvaiheen hankkeille voi olla tyypillisesti enintään 50 % avustusta sekä pilotointi ja demo vaiheelle 50 % lainaa. Demonstraatiohaun rahoitusosuus voi olla hankkeesta riippuen 20 – 80 % hankkeen kokonaiskustannuksista.

Tarvittava kumppaneiden määrä (minimi-maksimi)

Ei määritelty.

Pääkumppanille esitetyt ehdot

Päähakijan tulee pääsääntöisesti olla Suomessa kaupparekisteriin rekisteröity yhtiö tai elinkeinonharjoittaja.

Yritysten osallistuminen

Rahoitus on suunnattu pääsääntöisesti yrityksille.

Ennakkorahoitus

Ei mahdollinen

Kuka myöntää

Toimeenpano on keskitetty Pirkanmaan ELY-keskukseen ja sitä tukee yhteistyössä TEKESin Clean Soil kokeilurahoitus.

Hakuaika

T&K sekä Clean Soil –rahoitushaku ovat avoinna kesään 2018 saakka. Rahoitettujen hankkeiden tulee päättyä ennen 31.12.2018.

Lisätietoja

http://www.maaperakuntoon.fi/fi-FI/Hankkeet/Kokeiluhanke

Business Finland Clean Soil -ohjelma/

 

OTA YHTEYTTÄ