Sivustoa ja sisältöä päivitetään. Uutta sisältöä julkaistaan vuonna 2021.

Puron tilan parantaminen

Life+; Euroopan Unionin ympäristöalan rahoitusjärjestelmä

Life+; Euroopan Unionin ympäristöalan rahoitusjärjestelmä


Aika

2014–2020

Kokonaisrahoitus

3,5 miljardia €

Teemat/toimintalinjat

1) Luonto ja biodiversiteetti: Habitaattien ja lajien suojelu EU:n luonto- ja lintudirektiivien toimeenpanoa sekä EU:n biodiversiteettistrategian 2020 toimeenpanoa edistävät hankkeet; Nature 2000 – verkoston kehittäminen, toimeenpano, suunnittelu, käyttö ja hoito.

2) Ympäristönsuojelu/vesi: EU:n vesipolitiikan, etenkin vesipuitedirektiivien tavoitteiden toteutumista edistävät hankkeet; valuma-aluekohtaisten vesienhoitosuunnitelmien toteuttaminen, vesihuolto, pohjavesien laadun parantaminen. Kaupunkisuunnitteluhankkeissa ja hallinnon- ja viestinnänkehittämishankkeissa on edistetty mm. kaupunkialueiden vesiensuojelua esimerkiksi hulevesieni hallinnan suunnittelua ja toteutusta sisältävissä hankkeissa.

3) Ympäristönsuojelu/muut: Maisemansuojelu, maankäyttö, ilmansuojelu ja meluntorjunta, vesiensuojelu ja vesivarojen käyttö ml. pohjavesien suojelu, teollisen tuotannon, palvelutuotannon ja kaupankäynnin ympäristöhaittojen vähentäminen, ympäristöriskien hallinta

3) Ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja ilmastonmuutoksen hallinta

4) Ympäristötietoisuuden lisääminen, koulutus, osaamisen kehittäminen, kansalaistoiminnan kehittäminen ja osallistaminen, ympäristölainsäädännön yhtenäistäminen ja valvonta. Osana näitäkin hankkeita voidaan toteuttaa konkreettisia toimenpiteitä, esim. kaupunkien hulevesien hallintamenetelmiä on kehitetty tästä teemasta myönnetyllä LIFE -rahoituksella, kun mukana on ollut vahva osaamisen kehittämiselementti.

Kenelle tarkoitettu

Julkiset ja yksityiset oikeushenkilöt (sekä kaupalliset että ei-kaupalliset), pois lukien yksityishenkilöt, voivat olla hakijoina tai hankekonsortion jäseninä; yksityiset partnerit tietyin rajoituksin.

Hankekohtainen minimi- ja maksimibudjetti

Ei määritelty, mutta pienemmät kuin 500 000 € hankkeet harvoin menestyvät sillä niiden vaikuttavuus ei ole välttämättä linjassa ohjelman tavoitetason kanssa. Jopa 5 miljoonan euron hankkeita on rahoitettu.

Myönnettävän rahoituksen osuus hankkeesta

Vaihtelee teemoittain, yleensä korkeintaan 60 % hyväksytyistä toteutuneista kustannuksista. Luonto- ja biodiversiteettihankkeissa mahdollisuus 75 % tukeen.  Ympäristöministeriö voi myöntää kansallista osarahoitusta strategiaansa palveleville kilpailukykyiselle Life 2016 hankkeille, jos kyseisen hankkeen varsinainen Life 2016 rahoitushakemus hyväksytään komissiossa.  Vuonna 2016 myönnettiin 30 000 tai 50 000 euroa.  Päähakijan eli koordinaattorin on laitettava hankkeeseen omarahoitusta, hanketyypistä riippuen, koordinoiva partneri voi kuitenkin myöntää liitännäispartnerille 100 % tuen. Hankkeilla voi olla ulkopuolisia rahoittajia, jotka eivät ole hankkeen toteuttajaorganisaatioita, ainoastaan rahoittavat hanketta.

Tarvittava kumppaneiden määrä (minimi-maksimi)

Vähintään yksi.

Pääkumppanille esitetyt ehdot

Koordinoivalla partnerilla on vastuu koko hankkeen toteutuksesta ja sen on oltava rekisteröity johonkin EU:n jäsenmaahan. Liitännäispartnerina voi olla EU:n ulkopuolinen taho tietyin edellytyksin.

Yritysten osallistuminen

On mahdollista, pääosin pienet ja keskisuuret yritykset, mutta ostopalveluja voidaan hankkia yrityksiltä.

Ennakkorahoitus

On mahdollista, mutta varojen käyttöä valvotaan ja saatetaan periä takaisin.

Kuka myöntää

Euroopan komissio/ympäristöministeriö.

Hakuaika

Vuosittainen haku, suoraan Euroopan komissiolle sähköisellä lomakkeella.Kansallista vastinrahaa ympäristöministeriöstä haetaan ehdollisena ennen varsinainen hankehakemuksen tekemistä komissioon. Lisätietoa YM:n kansalliselta yhteyshenkilöltä.

Lisätietoja

http://www.ym.fi/fi-FI/Ministerio/Rahoitus_ja_avustukset/Life_rahoitus

http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm

 

OTA YHTEYTTÄ