Sivustoa ja sisältöä päivitetään. Uutta sisältöä julkaistaan vuonna 2021.

Itämeren tilan parantaminen

EU:n Itämeriohjelma (Interreg Baltic Sea Region) tukee rajat ylittävää, valtioiden ja alueiden välistä yhteistyötä.

EU:n Itämeriohjelma (Interreg Baltic Sea Region) tukee rajat ylittävää, valtioiden ja alueiden välistä yhteistyötä.


Aika

2014–2020

Kokonaisrahoitus

263,8 milj. € + 6 milj. euroa Norjan kansallista rahoitusta Norja-hankkeisiin

Teemat/toimintalinjat

  1. Innovaatiokapasiteetti
  2. Luonnonvarojen käyttö ja hoito

* Itämereen päätyvien ravinteiden ja haitallisten aineiden kuormituksen vähentäminen

* sininen kasvu, esim. sininen bioteknologia, cleantech, merialuesuunnittelu, vesiviljely

  1. Kestävä liikenne
  2. Itämeristrategian tuki

Uutuutena vuonna 2018 ohjelma rahoittaa myös hankekumppaneiden välistä yhteistyötä hankealustojen perustamiseksi. Haku auki 28.2. asti.

Kenelle tarkoitettu

Rahoitusta voivat hakea hankekonsortiot, jotka muodostuvat julkisyhteisöistä, kansalaisjärjestöistä ja yksityisen sektorin toimijoista. Tukea eivät voi hakea yksittäiset elinkeinonharjoittajat tai yksityishenkilöt.

Hankekohtainen minimi- ja maksimibudjetti

Tyypillisesti hankkeiden kokonaisbudjetti vaihtelee välillä 1,5 – 4,5 miljoona euroa.

Myönnettävän rahoituksen osuus hankkeesta

EU:n rahoitusosuus toimintalinjojen 1–3 hankkeissa vaihtelee maittain ja on Suomessa enintään 75 % tukikelpoisista kustannuksista. Tarvittava kansallinen rahoitus voi olla julkista tai yksityistä rahoitusta. Toimintalinjan 4 hankkeisiin ei myönnetä Suomen valtion vastinrahaa.

Suomalaiset kumppanit voivat hakea valtion vastinrahoitusta kansallisen rahoitusosuutensa kattamiseen.

Koska EU -tuki hankkeille Suomessa on enintään 75 %, jää hakijan oman rahoituksen osuudeksi 25 %. TEM ei kuitenkaan myönnä hankkeille koko kansallisen rahan osuutta, vaan enintään 70 % hankkeen kansallisen rahoituksen osuudesta. Näin ollen hakijan on huomioitava, että kansallisen rahoituksen tulee sisältää myös hakijan (ja kumppaneiden) omaa rahoitusta valtion vastinrahoituksen lisäksi, mutta käytännössä hankkeen omarahoitusprosentti jää silloin noin 7-8 prosenttiin. Hakijan on kuitenkin varauduttava vaihtoehtoiseen rahoitukseen, mikäli valtion vastinrahaa ei hankkeelle myönnetä. Hankepartnerit tarvitsevat myös likviditeettiä hankkeiden läpivientiin, sillä kustannukset korvataan vasta jälkikäteen ja viive voi olla pitkä.

Tarvittava kumppaneiden määrä (minimi-maksimi)

Vähintään kolme hankepartneria vähintään kolmesta ohjelma-alueen maasta. Ohjelma-alueeseen kuuluvat EU:sta Suomi, Ruotsi, Tanska, Viro, Latvia, Liettua ja Puola kokonaisuudessaan sekä Saksan pohjoiset alueet. EU:n ulkopuolelta alueeseen kuuluvat Norja ja Valko-Venäjä kokonaisuudessaan sekä ja Venäjän luoteiset alueet. Tällä hetkellä venäläisten tai valkovenäläisten partnereiden osallistuminen hankkeisiin ei kuitenkaan ole mahdollista, sillä tukisopimuksia ohjelman kanssa ei ole allekirjoitettu.

Pääkumppanille esitetyt ehdot

Kaikki hankepartnereiksi hyväksyttävät tahot eivät voi toimia hankkeen pääpartnereina. Sellaiset julkishallinnon lain puitteissa toimivat organisaatiot, jotka eivät ole riittävän suurelta osin julkisesti rahoitettua ja/tai ohjattuja eivät voi toimia hankkeen päähakijoina, kuten eivät myöskään sellaiset kansainväliset järjestöt.

Yritysten osallistuminen

On mahdollista. Sekä voittoa tuottavat että tuottamattomat yksityiset organisaatiot voivat hakea rahoitusta eikä rajoituksia yrityksen koon tai liikevaihdon suhteen ole. Erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten roolia korostetaan strategisesta näkökulmasta. Hankkeisiin osallistuvien yritysten täytyy huomioida että saadessaan julkista avustusta, joka ei ole määräraha tai laina, saattaa laki valtionavusta ja/tai julkisista hankinnoista rajoittaa myönnettävän avustuksen määrää tai käyttötarkoitusta. Itämeriohjelmasta myönnettävät hankeavustukset katsotaan Suomessa kuuluvaksi ns. de minimis- tuen piiriin, jolloin yritystoimijan saaman valtionavun kokonaismäärä ei voi ylittää 200 000 € kolmessa verovuodessa.

Ennakkorahoitus

Ei ole mahdollista.

Kuka myöntää

Itämeriohjelma oman sihteeristönsä kautta, joka hallinnoin kahdessa vaiheessa toteutettavia hakuprosesseja. Työ- ja elinkeinoministeriö myöntää kansallista vastinrahaa.

Hakuaika

Seuraavat varsinaiset hankehaut mahdollisesti seuraava EU-ohjelmakaudella.

Lisätietoja

http://www.interreg-baltic.eu/home.html

http://www.rakennerahastot.fi/web/eay/etusivu

 

OTA YHTEYTTÄ