Sivustoa ja sisältöä päivitetään. Uutta sisältöä julkaistaan vuonna 2021.

Itämeren tilan parantaminen

EU:n Keskisen Itämeren ohjelma (Interreg Central Baltic) Central Baltic tukee rajat ylittävää, valtioiden ja alueiden välistä yhteistyötä

EU:n Keskisen Itämeren ohjelma (Interreg Central Baltic) Central Baltic tukee rajat ylittävää, valtioiden ja alueiden välistä yhteistyötä


Aika

2014–2020

Kokonaisrahoitus

115 milj. euroa. Vuoden 2019 haussa noin 12 milj. euroa.

Teemat/toimintalinjat

  1. Kilpailukykyinen talous
  2. Luonnonvarojen kestävä käyttö

* Itämeren tilan parantaminen vähentämällä ravinteiden ja haitallisten aineiden kuormitusta

* luonnon- ja kulttuuriperinnön suojelu

* merellisten luonnonvarojen kestävän käytön tukeminen merialuesuunnittelun keinoin

* kaupunkisuunnittelu

3- Hyvien yhteyksien alue

4 Osaava ja sosiaalisesti osallistava alue

Kenelle tarkoitettu

Rahoitusta voivat hakea hankekonsortiot, jotka muodostuvat julkisyhteisöistä, kansalaisjärjestöistä ja yksityisen sektorin toimijoista, mukaan lukien koulutus- ja tutkimuslaitokset, elinkeinoyhtiöt ja yritykset, jotka sijaitsevat ohjelma-alueella ja/tai joiden laillinen toimivalta ulottuu ohjelma-alueelle. Tukea eivät voi hakea yksittäiset elinkeinonharjoittajat tai yksityishenkilöt.

Hankekohtainen minimi- ja maksimibudjetti

Tyypillisesti hankkeiden kokonaisbudjetti vaihtelee välillä 200 000 – 3,0 miljoona euroa. Ohjelma rahoittaa ns. tavallisen kokoisten hankkeiden lisäksi pienhankkeita, joiden kesto on enintään 2 vuotta ja joiden EAKR-budjetti on maksimissaan 200 000 euroa.

Myönnettävän rahoituksen osuus hankkeesta

EU:n rahoitusosuus vaihtelee maittain ja on Suomessa enintään 75 % tukikelpoisista kustannuksista. Tarvittava kansallinen rahoitus voi olla julkista tai yksityistä rahoitusta. Suomalaiset kumppanit voivat hakea valtion vastinrahoitusta kansallisen rahoitusosuutensa kattamiseen. Koska EU -tuki hankkeille Suomessa on enintään 75 %, jää hakijan oman rahoituksen osuudeksi 25 %. Varsinais-Suomen liitto ei kuitenkaan myönnä hankkeille koko kansallisen rahan osuutta, vaan enintään 70 % hankkeen kansallisen rahoituksen osuudesta. Näin ollen hakijan on huomioitava, että kansallisen rahoituksen tulee sisältää myös hakijan (ja kumppaneiden) omaa rahoitusta valtion vastinrahoituksen lisäksi, mutta käytännössä hankkeen omarahoitusprosentti jää silloin noin 7-8 prosenttiin. Hakijan on kuitenkin varauduttava vaihtoehtoiseen rahoitukseen, mikäli valtion vastinrahaa ei hankkeelle myönnetä. Hankepartnerit tarvitsevat myös likviditeettiä hankkeiden läpivientiin, sillä kustannukset korvataan vasta jälkikäteen ja viive voi olla pitkä.

Tarvittava kumppaneiden määrä (minimi-maksimi)

Vähintään kaksi hankepartneria vähintään kahdesta ohjelma-alueen maasta. Ohjelma-alueeseen kuuluvat rannikkoalueet Suomesta, Ahvenanmaalta, Ruotsista, Virosta ja Latviasta.

Pääkumppanille esitetyt ehdot

Pienet ja keskisuuret yritykset tai organisaatiot, joiden laillinen osoite on ohjelma-alueen ulkopuolella, eivät voi toimia hankkeiden pääpartnereina. Kaikki muut tukikelpoiset tahot voivat toimia päähakijana.

Yritysten osallistuminen

On mahdollista. Yksityiset yritykset voivat osallistua hanketoimintaan eri tavoin, esimerkiksi tuen saajana, rahoittajana, ostopalvelun tuottajana, ohjausryhmän jäsenenä, hankkeen tulosten kohderyhmänä tai muilla tavoin osallisena hankkeen toteutuksessa. Sekä voittoa tuottavat että tuottamattomat yksityiset organisaatiot voivat hakea rahoitusta eikä rajoituksia yrityksen koon tai liikevaihdon suhteen ole. Erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten roolia kuitenkin korostetaan strategisesta näkökulmasta.

Jos yritys osallistuu hankkeeseen tuen saajana tai muilla tavoin saa taloudellista hyötyä, on huomioitava, että osallistuvien yritysten täytyy kuitenkin huomioida että laki valtionavusta ja/tai julkisista hankinnoista saattaaa rajoittaa myönnettävän avustuksen määrää ja/tai käyttötarkoitusta. Keskisen Itämeren ohjelmasta myönnettävät hankeavustukset katsotaan Suomessa kuuluvaksi ns. de minimis- tuen piiriin, jolloin yritystoimijan saaman valtionavun kokonaismäärä ei voi ylittää 200 000 € kolmessa verovuodessa.

Ennakkorahoitus

Ei ole mahdollista, mutta saatuaan teknisesti oikein täytetyt projektiraportit kunkin raportointikauden päätteeksi, rahoittaja maksaa välittömästi 60% raportissa esitetystä tukisummasta, ja loput 40% tarkistettuaan kustannusten tukikelpoisuuden.

Kuka myöntää

Central Baltic ohjelma oman sihteeristönsä kautta, joka sijaitsee Varsinais-Suomen liitossa. Varsinais-Suomen liitto myöntää myös hyväksyttyjen hankkeiden suomalaispartnereille kansallista vastinrahaa erillisten hakujen kautta.

Hakuaika

Vuoden 2019 haku on auki 15.8.-15.10.2019 klo 15.00. Rahaa on haettavissa kaikista teemoista/toimintalinjoista.

Lisätietoja

http://centralbaltic.eu/

http://www.rakennerahastot.fi/web/eay/etusivu

http://www.uudenmaanliitto.fi/rahoitus/central_baltic_etela-suomen_kontaktipiste

http://www.varsinais-suomi.fi/fi/tehtaevaet-ja-toiminta/kansainvaelinen-toiminta/central-baltic

 

Haku alkaa: 15.08.2019

Haku päättyy: 15.10.2019

OTA YHTEYTTÄ