Sivustoa ja sisältöä päivitetään. Uutta sisältöä julkaistaan vuonna 2021.

Järven pesu puhtaaksi yhteistyöllä

Harvanjärven kunnostus lähti alueen asukkaiden huolesta: järven tila oli heikentynyt ja virkistyskäyttöarvo laskenut erityisesti sinileväkukintojen seurauksena. Kunnostushanke aloitettiin arvioimalla järven vedenlaatua, kuormitusta ja ainetaseita, sedimentin laatua, järven kasvillisuutta, valuma-alueiden ominaisuuksia ja kalastoa sekä eri toimenpidevaihtoehtojen vaikuttavuutta ja kustannuksia.

Yhteistyöllä ja vaikuttavasti kohdennetuilla toimenpiteillä saatiin nopeasti tuloksia. Sisäinen kuormitus aleni hapetuksella ja ravintoketjukunnostuksella, eli tehokalastuksella ja petokalaistutuksilla. Ulkoista kuormitusta taas saatiin alennettua tarkentamalla maatalouden toimenpiteitä ja tehostamalla haja-asetuksen jätevesien käsittelyä.

Tavoitteet on tehty toteutettavaksi ja niin myös tässä hankkeessa. Leväkukinnat ovat järvestä poistuneet ja pyydysten likaantuminen vähentynyt. Harvanjärven virkistyskäyttöarvo, kalakannan rakenne ja kalojen kasvu ovat parantuneet merkittävästi.

Harvanjärvi kunnostettiin alusta loppuun asti yhteistyöllä, mikä jatkuu hoitotoimenpiteinä ja kevyenä seurantana. Kunta ja vesienhoito-organisaatiot tukivat paikallisten tahojen toimintaa, jotka olivat jo ennen varsinaista hanketta olleet mukana kunnostuksessa hoitokalastamalla ja seuraamalla vedenlaatua ja -korkeutta. Paikallisten näkemysten ja kokemusten sisällyttäminen hankkeeseen varmistettiin kuulemistilaisuuksilla ja aktiivisella tiedottamisella.


 

Sijainti: Harvanjärvi

Toteutusajankohta: suunnittelu 2006-2007, toteutus 2009–2012, hoito ja seuranta jatkuu

Toteuttaja: Sonkajärven kunta

Yhteistyökumppanit: Ylä‐Savon terveydenhuollon kuntayhtymä, Sonkajärven kalastusalue, Rutakon osakaskunta, Harva‐Petäyksen kyläyhdistys, Pohjois‐Savon ympäristökeskus, Pohjois‐Savon TE‐keskus, kalatalousosasto, Savo‐Karjalan Vesiensuojeluyhdistys ry, Pohjois‐Savon Metsäkeskus, Ylä‐Savon vesistöt kuntoon ‐hanke.

Kustannukset: 143 000 euroa. Alustavan suunnitelman laatimisen ja hankkeen käynnistymisen mahdollisti Rutakon osakaskunnan ja Sonkajärven kalastusalueen 30 %:n rahoitusosuus suunnittelukustannuksista.

Rahoituslähde: EAKR-rahoitus

Lisätietoja: http://www.sonkajarvi.fi/loader.aspx?id=1b799ca1-337b-4c7a-8870-ed0924180ffa

 


 

OTA YHTEYTTÄ