Sivustoa ja sisältöä päivitetään. Uutta sisältöä julkaistaan vuonna 2021.

Pintavesien kuormituksen vähentäminen

Avustukset haja-asutusalueiden jätevesineuvontaan

Avustukset haja-asutusalueiden jätevesineuvontaan


Aika

2017 ja 2018 (2018 edellyttäen että vuoden 2018 valtion talousarviossa osoitetaan määrärahaa)

Kokonaisrahoitus

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) voi myöntää avustuksia ympäristöministeriön sille avustamiseen osoittamien määrärahojen rajoissa. Vuosittain kullekin ELY-keskukselle määrärahaa on yleensä myönnetty joistakin kymmenistä tuhansista euroista enintään pariin-kolmeensataan tuhanteen euroon.

Teemat/toimintalinjat

Neuvonnan keskeinen tavoite on edistää hajajätevesisäädösten edellyttämän jätevesien käsittelyn tason toteuttamista kiinteistöillä. Valtakunnallinen neuvontatoiminta on taloudellisten resurssien salliessa käynnissä siirtymäajan päättymiseen asti. Haja-asutuksen jätevesihuollon parantaminen ja kiinteistöjen aktivoiminen jätevesijärjestelmiensä kuntoon saattamiseen edellyttävät huomattavaa lisäpanostusta neuvontaan ja ohjaukseen. Neuvonta-avustusten käyttöperiaatteita tarkastetaan vuosittain päivitettävässä haja-asustuksen jätevesineuvonnan yleissuunnitelmassa: Jätevesineuvonnan yleissuunnitelma 2017 (pdf)..

 

Neuvonnan tulee olla puolueetonta sekä laitevalmistajista, materiaalien tuottajista ja muista kaupallisista intresseistä riippumatonta. Neuvonnan tulee kohdistua kiinteistön haltijoihin (omistajiin/asukkaisiin) ja perustua vapaaehtoisuuteen kiinteistön haltijan taholta. Tuettavaan neuvontatyöhön voi sisältyä: ohjaava neuvonta ja neuvonnan markkinointi, informatiivinen yleisneuvonta yleisötilaisuuksissa, asiakaskohtainen yleisneuvonta (esim. puhelimitse, nettikyselyihin vastaamalla) sekä kohdekohtainen neuvonta kiinteistöllä käynnin yhteydessä ja muu tätä tukeva toiminta.

 

Avustuksia myönnettäessä noudatetaan myös valtionavustuslakia (668/2001).

Kenelle tarkoitettu

Avustusta voidaan myöntää oikeushenkilöille, esim. rekisteröityneille yhteisölle tai yhdistyksille.

Hankekohtainen minimi- ja maksimibudjetti

Avustukset ovat harkinnanvaraisia ja niitä voidaan myöntää käytettävissä olevien määrärahojen rajoissa.

Myönnettävän rahoituksen osuus hankkeesta

Avustuksen ja muun julkisen tuen osuus yhteensä on yleensä enintään 50 % hyväksyttävistä kustannuksista. Hankkeen toteuttaminen kokonaan avustusrahalla, ilman omarahoitusta on myös erityistapauksissa mahdollista.

Tarvittava kumppaneiden määrä (minimi-maksimi)

Avustus maksetaan hakijalle, jonka on vastattava hankkeesta, ei muita ehtoja kumppaneiden määrästä.

Pääkumppanille esitetyt ehdot

Neuvontaa toteuttavan organisaation tulee täyttää seuraavat ehdot:

– Organisaation tulee olla riippumaton laitevalmistajista, materiaalitoimittajista sekä tukku- ja vähittäismyyntiä harjoittavista toimijoista.

– Organisaation toiminnan tulee olla itsenäistä suhteessa kunnan viranomaistoimintaan.

– Organisaation tulee olla käytössään kokemusta henkilötasolle ulottuvasta neuvontatoiminnasta.

– Organisaation tulee pystyä hoitamaan tehtävän edellyttämä yleinen hallinnointirooli sekä avustuksen hakemisen että sen käytön ja toiminnan seurannan sekä taloudenpidon kannalta. Organisaation tulee järjestää neuvonnasta tiedottamista varten internet-sivut.

Yritysten osallistuminen

a) ei ole mahdollista
X b) on mahdollista
seuraavien ehtojen mukaisesti (lait ja asetukset/summat):

Avustusta voidaan myöntää yrityksille samoilla ehdoilla kuin muille tukikelpoisille toimijoille, jotka täyttää ”Pääkumppanille esitetyt ehdot” – kohdan määritelmät.

Ennakkorahoitus

a) ei ole mahdollista
x b) on mahdollista (osa avustuksesta voidaan maksaa ennakkoon erityisistä syistä)

Kuka myöntää

Hankkeen pääasiallisen toiminta-alueen ELY-keskus.

Hakuaika

Ympäristöministeriö ja ELY-keskus ilmoittaa haettavana olevista avustuksista. Hakuaika on ollut syksyllä loka-marraskuussa.

Lisätietoja

Lisätietoja ELY-keskuksista haettavista avustuksista ja hakulomakkeita on ELY-keskusten verkkosivuilla:

Rahoitus ja avustukset – Ympäristövastuualue

 

 

OTA YHTEYTTÄ