Sivustoa ja sisältöä päivitetään. Uutta sisältöä julkaistaan vuonna 2021.

Pohjavesien kuormituksen vähentäminen

Avustukset pohjavesien suojelun suunnitteluun ja toteutukseen

Avustukset pohjavesien suojelun suunnitteluun ja toteutukseen


Aika

2017 ja 2018.

Kokonaisrahoitus

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) voi myöntää avustuksia ympäristöministeriön myöntämien määrärahojen rajoissa.

Teemat/toimintalinjat

Myönnettäessä avustusta pohjavesialueiden suojelusuunnitelmiin otetaan erityisesti huomioon vesienhoitosuunnitelma ja siinä esitetyt toimenpiteet, pohjavesialueiden riskit sekä alueen merkitys yhdyskunnan vedenhankintaan. Pohjavesien suojelua toteuttavien hankkeiden on oltava vesienhoitosuunnitelman mukaisia.

Kenelle tarkoitettu

Avustuksia myönnettäessä noudatetaan valtionavustuslain (668/2001) säädöksiä. Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma-avustusta myönnetään vain kunnille.

Hankekohtainen minimi- ja maksimibudjetti

Avustukset ovat harkinnanvaraisia ja niitä voidaan myöntää käytettävissä olevien määrärahojen rajoissa.

Myönnettävän rahoituksen osuus hankkeesta

Avustuksen osuus on yleensä enintään 50 % hankkeen tukikelpoisista kustannuksista. Vesien- ja merenhoidon toimenpideohjelman mukaisissa hankkeissa, jotka edistävät vesien hyvän tilan saavuttamista tai ylläpitämistä vuoteen 2021 mennessä, avustuksen osuus voi olla enintään 75 % hyväksyttävistä kustannuksista.

Tarvittava kumppaneiden määrä (minimi-maksimi)

Avustus maksetaan hakijalle, jonka on vastattava hankkeesta. Avustettavassa hankkeessa voi olla hankkeesta vastaavan lisäksi useampia toteuttajia.

Pääkumppanille esitetyt ehdot

Avustuksia myönnettäessä noudatetaan valtionavustuslain (668/2001) säädöksiä.

Yritysten osallistuminen

a) ei ole mahdollista
X b) on mahdollista
seuraavien ehtojen mukaisesti (lait ja asetukset/summat):

Avustusta pohjavesien suojelua toteuttaviin hankkeisiin voidaan myöntää yrityksille, kuten muille toimijoille, valtionavustuslakia (668/2001) noudattaen.

Ennakkorahoitus

a) ei ole mahdollista
X b) on mahdollista (jos se on valtionavustuksen käytön kannalta perusteltua sekä sen käytön valvonnan kannalta tarkoituksenmukaista)

Kuka myöntää

Se ELY-keskus, jonka toimialueella hanke pääasiassa sijaitsee.

Hakuaika

Avustusten hakemisesta ilmoitetaan. Hakuaika on ollut syksyllä loka-marraskuussa. Muina aikoina tulleet avustushakemukset käsitellään myös, mutta niiden osalta avustusta voidaan myöntää vain siinä tapauksessa, että ELY-keskuksen avustusmäärärahaa ei ole kokonaan sidottu varsinaisena hakuaikana toimitetuista avustushakemuksista tehtyjen avustuspäätösten maksatukseen.

Lisätietoja

Lisätietoja ELY-keskuksista haettavista avustuksista löytyy ELY-keskusten verkkosivuilla:

Rahoitus ja avustukset – Ympäristövastuualue

 

OTA YHTEYTTÄ