Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahoitus 2021-2027

Maa- ja metsätalousministeriö avaa Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston (EMKVR) ensimmäiset hakumenettelyt 4.3. Ensimmäisinä haettaviksi avataan investointitoimet, kalaleader-ryhmien toimintaraha sekä kalastuksen valvonta ja tiedonkeruu.

Ensimmäiset hakumenettelyt avataan ensisijaisesti kiireellisiä investointihankkeita varten. Hakemuksen jättäminen Hyrrä-tietojärjestelmään mahdollistaa sen, että hankkeen kustannukset tulevat tukikelpoisiksi hakemuksen jättämispäivästä alkaen siinä tapauksessa, että elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus tekee myöhemmin hankkeelle myönteisen tukipäätöksen. Toisin sanoen hankkeita voi alkaa toteuttaa jo tukihakemuksen jättämisen jälkeen hakijan omalla riskillä tiedostaen, että hankkeeseen saatetaan tehdä kielteinen tukipäätös. Hakemuksiin voidaan tehdä tukipäätöksiä vasta, kun Euroopan komissio on hyväksynyt Suomen EMKVR-ohjelman. Hyväksyntää odotetaan viimeistään alkusyksystä 2022.

Hakemuksen jättämistä vielä tässä vaiheessa ei näin ollen suositella, ellei hankkeen aloittaminen jo kevään 2022 aikana ole välttämätöntä.

4.3.2022 avattavat jatkuvat hakumenettelyt:

Toimintalinja 1: Kestävä kalastus ja vesien elollisten luonnonvarojen ennallistaminen ja säilyttäminen

  • Kalastuksen investoinnit
  • Investoinnit pyydysten valikoivuuteen ja suojaamiseen sekä eläinten hyvinvointiin
  • Tiedonkeruu
  • Valvonta

Näistä toimenpiteistä ei myönnetä tukea kalastusalusten moottorin vaihtoihin tai kalasatamien ja purkupaikkojen investointeihin. Näitä koskevat toimenpiteet avataan haettaviksi myöhemmin.

Toimintalinja 2: Kestävä vesiviljely, jalostus ja kauppa

  • Vesiviljelyn investoinnit
  • Kalan jalostuksen kasvu- ja kehitysinvestoinnit

Toimintalinja 3: Paikallinen kehittäminen

  • Kalaleader-toimintaraha

Loput toimenpiteet on tarkoitus avata haettaviksi, kun Euroopan komissio on hyväksynyt Suomen EMKVR-ohjelman, viimeistään syksyllä 2022.

Kuka voi saada tukea?

Tukea voi saada oikeushenkilö, jolla on toimipaikka toimintaohjelman soveltamisalueella, tai
oikeustoimikelpoinen luonnollinen henkilö, jolla on vakituinen asuinpaikka toimintaohjelman
soveltamisalueella. Tuen saajalla on oltava riittävät taloudelliset edellytykset toteuttaa hanke. Investointituen saajalla on lisäksi oltava edellytykset kannattavaan toimintaan, ellei kyseessä ole yleishyödyllinen investointi. Tuen saajalla on oltava edellytykset vastata hankkeella aikaansaadun toiminnan jatkuvuudesta hankkeen päättymisen jälkeen, ellei se hankkeen luonteen vuoksi ole tarpeetonta.

Kalastuksen investoinnit: Kaupallisille kalastajille tarkoitettua investointitukea voidaan myöntää
kalastuslain (379/2015) 88 §:ssä tarkoitetuille kaupallisille kalastajille.
Investoinnit pyydysten valikoivuuteen ja suojaamiseen sekä eläinten hyvinvointiin: Kaupallisille
kalastajille tarkoitettua investointitukea voidaan myöntää kalastuslain (379/2015) 88 §:ssä tarkoitetuille kaupallisille kalastajille. Kaupallisen kalastuksen investointien osalta lähtökohtaisesti riittävänä taloudellisena edellytyksenä toteuttaa hanke ja vastata tuetun toiminnan jatkuvuudesta pidettäisiin vuosittaista liikevaihtoa, joka keskimäärin ylittää vähintään 10 000 euron määrän itse pyydetyn kalan ja siitä jalostettujen kalastustuotteiden yhteenlasketusta myynnistä edellisinä kolmena tilikautena. Tuen myöntämisen
harkinnan tueksi voidaan edellyttää ryhmään II kuuluvilta kalastajalta suunnitelmaa liiketoiminnan kehittämisestä.

Vesiviljelyn investoinnit: Tukea voidaan myöntää vesiviljely-yrityksille.
Jalostuksen investoinnit: Tukea voidaan myöntää kalatalousalan yrityksille.

Hakuaika

Haku on avattu kiireellisille investointihankkeille 4.3.2022. Hakemuksen jättämistä vielä tässä vaiheessa ei näin ollen suositella, ellei hankkeen aloittaminen jo kevään 2022 aikana ole välttämätöntä. Loput toimenpiteet on tarkoitus avata haettaviksi, kun Euroopan komissio on hyväksynyt Suomen EMKVR-ohjelman, viimeistään syksyllä 2022.

Hae rahoitusta

Tukea haetaan sähköisesti Hyrrä-järjestelmässä (https://hyrra.ruokavirasto.fi/login.html).

Lisätietoa:

https://merijakalatalous.fi/uusi-ohjelmakausi-2/

Investointitukien hakuohje kevat 2022 (pdf)

Valtioneuvoston päätös Suomen EMKVR-ohjelman hyväksymisestä sekä ohjelmaluonnos
Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahastoa koskeva EU-asetus
Laki Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahastosta

Asiasanat: meri, kalatalous, vesiviljely, emkrv, eurooppa, investointi, kalastus