Maa- ja metsätalouden vesienhallinnan edistämisen avustushaku

Avustuksen tarkoituksena on edistää monitavoitteista valuma-aluelähtöistä vesitalouden hallintaa. Avustetuilla hankkeilla parannetaan vesien tilaa edistämällä maa- ja metsätalouden vesienhallintaa huomioimalla ja yhteensovittamalla maa- ja metsätalouden sekä vesiensuojelun tarpeet, luonnon monimuotoisuus ja ilmastonmuutokseen sopeutuminen. Seuraava haku on 18.10. – 30.11.2022.

Maa- ja metsätalouden kestävän vesienhallinnan avustuksilla suunnitellaan, edistetään, toteutetaan ja kehitetään valuma-alueella tai osavaluma-alueella toteutettavia luonnonmukaisia vesienhallinnan ratkaisuja, joilla parannetaan vesistöjen tilaa, hallitaan vesimääriä, edistetään ilmastonmuutoksen vaikutuksiin sopeutumista ja lisätään luonnon monimuotoisuutta. Luonnonmukaisia vesienhallinnan toimenpiteitä ovat esimerkiksi kaksitasouomat, uomien ennallistaminen ja muut vettä pidättävät ja viivyttävät ratkaisut. .

Vesienhallinnassa monitavoitteisuus on keskiössä: miten yhteensovitetaan maa- ja metsätalouden intressit, vesiensuojelu ja ilmastonmuutos. Keskeisiä keinoja ovat valuma-aluesuunnittelu, monitavoitteisten luonnonmukaisten vesienhallintaratkaisujen kehittäminen ja käyttöönoton edistäminen sekä tiiviimpi yhteistyö eri toimijoiden ja sektoreiden välillä. Kokonaisvaltaisella valuma-aluelähtöisellä vesienhallinnalla voidaan parhaimmillaan parantaa peltomaan ja metsän kasvukuntoa, vähentää vesistöön kohdistuvaa kuormitusta ja lisätä luonnon monimuotoisuutta.

Avustettavia toimenpiteitä voivat olla esimerkiksi vesienhallinnan ja valuma-aluekunnostuksien yleissuunnittelu ja konkreettisten toimenpiteiden toteutus. Lisäksi voidaan avustaa maa- ja metsätaloustoimijoiden välisen yhteistyön lisäämistä. Hankkeisiin voi sisältyä koulutusta, tiedonvälitystä ja oppimateriaalin tuottamista esimerkiksi suunnittelijoille, neuvojille, urakoitsijoille sekä maanomistajille Avustettavat toimenpiteet voivat olla sekä laajoja yhteistyöhankkeita että alueellisia tai paikallisia suunnittelu- ja toteutushankkeita. 

Kuka voi hakea?

Avustusta voidaan myöntää oikeushenkilöille, kuten vesioikeudellisille yhteisöille, järjestöille tai rekisteröityneille yhdistyksille, säätiöille, osakaskunnille, kunnille tai kuntayhtymille, oppilaitoksille tai yrityksille.

Myönnettävän rahoituksen osuus

Avustuksen suuruus on harkinnanvarainen, pääsääntöisesti enintään 50 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. Avustuksen myöntäminen perustuu harkintaan sekä arviointiin hankkeen odotetusta vaikuttavuudesta ja tarkoituksenmukaisuudesta sekä kustannustehokkuudesta.  Kustannuksiin voidaan sisällyttää talkootyötä, jonka arvona pidetään 15 euroa tunnilta työntekijää kohden ja 30 euroa tunnilta traktoria tai moottorityökonetta kohden. Avustus maksetaan toteutuneiden kustannusten perusteella jälkikäteen.

Hakuaika ja menettely

Seuraava haku on 18.10. – 30.11.2022. Maa- ja metsätalouden vesienhallintahankkeeseen avustus haetaan Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta. ELY-keskus vastaa hakemusten käsittelystä ja asiantuntija-avusta.

Hae rahoitusta: Maa- ja metsätalouden vesienhallinnan edistämisen avustushaku – ely – ELY-keskus

Avainsanat: maatalous, metsätalous, valuma-alue, valuma-aluekunnostus, kosteikot, vesitalous, monimuotoisuus, kehittämishanke, vesitalouden hallinta