Vesiosaamisen kasvu ja kansainvälistyminen -ohjelma

Vesiosaamisen kasvu ja kansainvälistyminen -ohjelmasta oli haettavissa avustusta 8.2.-29.4.2022 välisenä aikana Etelä-Savon ELY-keskuksesta. Avustusta on tarjolla 2 miljoonaa euroa. Haku on valtakunnallinen.

Hankehaussa rahoitetaan kehittämishankkeita, jotka kasvattavat suomalaista vesiosaamista, siihen perustuvaa liiketoimintaa sekä kansainvälistymistä.

Haku toteuttaa Suomen kestävän kasvun ohjelmaa, joka on osa EU:n elpymisvälinettä (Recovery and Resilience Facility, RRF). Elpymisrahoituksella edistetään vesiosaamisen kasvua ja kansainvälistymistä. 

Avustuksen tavoitteet ja tuettavat toimenpiteet

tukee kestävän kehityksen ja ilmastonmuutokseen sopeutumisen tavoitteita edistäviä
vesialan hankekokonaisuuksia, jotka perustuvat älykkäisiin ratkaisuihin ja
digitalisaatioon, vesialaan vihreän siirtymän mahdollistajana, kiertotalouden
edistämiseen vesialan keinoin sekä vesialan ja muiden toimialojen välisen yhteistyön
lisäämiseen, resurssitehokkuuden ja energiatehokkuuden sekä veden laadun
parantamiseen sekä kokonaisvaltaisiin vesihuollon ja vesivarojen hallinnan ratkaisuihin.

1. Luodaan ja kehitetään toimijoiden yhteistyötä vesialalla

2. Edistetään toimijoiden edellytyksiä osallistua kansainväliseen toimintaan vesialalla

3. Edistetään ratkaisujen kehittämistä, testausta tai kansainvälistämistä vesialalla

4. Vahvistetaan vesialan osaamista, kasvua ja kansainvälistymisedellytyksiä muilla kuin 1–3 kohdissa tarkoitetuilla tavoilla

Kuka voi hakea?

Avustusta voivat hakea kunnat, kuntayhtymät, näiden omistamat yhtiöt ja muut kuntaomisteiset toimijat, yhdistykset, yritykset sekä muut yhteisöt lukuun ottamatta valtion virastoja ja laitoksia. 

Avustettavan hankkeen toteuttajana voi olla myös konsortio, mutta siinä tapauksessa
valtionavustusviranomainen myöntää avustusta vain päähakijalle, joka vastaa
hankkeesta kaikkien konsortion osapuolten puolesta. Kaikkien konsortion osapuolten on
kuitenkin täytettävä samat vaatimukset kuin hakijalle on asetettu.

Miten haetaan ja milloin?

Tuen määrä vaihtelee riippuen hankeesta ja hakijasta, ja on välillä 15 -75 %. Lisätietoja hakuohjeen liitteessä 1.

Avustusta haetaan sähköisesti aluehallinnon asiointipalvelussa. Viimeisin hakuaika oli 8.2.-29.4.2022. Hakemuksen liitteeksi vaadittiin tarkempi hankesuunnitelma (pituus enintään 10 sivua).

Hae rahoitusta:

Avustus Vesiosaamisen kasvu ja kansainvälistyminen -ohjelman hankkeille – ely – ELY-keskus

Hakuohje: Vesiosaamisen kasvu ja kansainvälistyminen -hakuohje (windows.net)

Vesiosaamisen kasvu- ja kansainvälistymisohjelma – Maa- ja metsätalousministeriö (mmm.fi)